Cộng hòa Nam Phi

  • Tiền sẽ trú chân vào cổ phiếu phòng thủ

    Tiền sẽ trú chân vào cổ phiếu phòng thủ

    Nhà đầu tư toàn cầu đang dịch chuyển sang nắm giữ các tài sản an toàn hơn như vàng, trái phiếu chính phủ... Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu phòng thủ "hầm trú ẩn” an toàn cho nhà đầu tư.