đánh giá quá trình chạy thử của tàu Cát Linh – Hà Đông