Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây