Kết quả kinh doanh vua nệm

  • Ai là chủ thực sự của Đầu tư Vua Nệm?

    Ai là chủ thực sự của Đầu tư Vua Nệm?

    Năm 2021, vốn chủ sở hữu Đầu tư Vua Nệm đạt 159,1 tỷ đồng, tăng gấp đôi so năm 2020; hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đạt 1,39. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế năm 2021 Đầu tư Vua Nệm đạt 4 tỷ đồng, trong khi năm 2020 lỗ 32,8 tỷ đồng.

  • Vua Nệm: Lỗ lũy kế hơn 125 tỷ đồng sau nhiều năm kinh doanh "lỗ chồng lỗ"

    Vua Nệm: Lỗ lũy kế hơn 125 tỷ đồng sau nhiều năm kinh doanh "lỗ chồng lỗ"

    Năm 2020, Vua Nệm tiếp tục báo lỗ sau thuế 32,4 tỷ đồng. Như vậy, tính đến cuối năm 2020 lỗ lũy kế của doanh nghiệp lên đến 125 tỷ đồng, do đó có thể thấy, đà thua lỗ này của Vua Nệm kéo dài từ những năm về trước.