mạng xã hội mới

  • Buộc Facebook phải nộp thuế

    Buộc Facebook phải nộp thuế

    Facebook sẽ không còn đứng ngoài vòng pháp luật nữa, mà phải nộp thuế và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.