"Phát triển thị trường vốn và thị trường bất động sản"