thu nộp ngân sách

  • TP.HCM: Nợ thuế từ đất tăng mạnh

    TP.HCM: Nợ thuế từ đất tăng mạnh

    Cục Thuế TP.HCM cho biết, tổng số nợ thuế tại đơn vị có khả năng thu đến ngày 31/10/2019 là 11.930 tỷ đồng, tăng 33,95% so với thời điểm 31/12/2018.