thu thuế 4 tháng đầu năm

  • Thu thuế đạt cao kỷ lục

    Thu thuế đạt cao kỷ lục

    Trong 4 tháng đầu năm nay, hầu hết khoản thu ngân sách đều tăng so với cùng kỳ, trong đó, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng tới 37,2%.