trường hợp nhà ở không được chứng nhận quyền sở hữu