vàng trái phép

  • Quảng Nam truy quét nạn “vàng tặc"

    Quảng Nam truy quét nạn “vàng tặc"

    UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các ngành chức năng tổ chức truy quét nạn “vàng tặc”, phá hủy, tịch thu các công cụ, phương tiện tham gia khai thác, chế biến khoáng sản trái phép và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, làm trong sạch địa bàn.