công nghệ trung quốc

  • Thử tìm mẫu số chung cho những dự án ngàn tỷ đắp chiếu

    Thử tìm mẫu số chung cho những dự án ngàn tỷ đắp chiếu

    Cần làm rõ yếu tố Trung Quốc trong việc tham gia vào nhiều dự án trọng điểm. Cần làm rõ trách nhiệm của từng người đã xây dựng, tham gia, phê duyệt các đầu tư thất bại này.

  • Hàng loạt nhà máy ethanol phá sản vì công nghệ Trung Quốc!

    Hàng loạt nhà máy ethanol phá sản vì công nghệ Trung Quốc!

    Bốn trong tổng số 7 nhà máy ethanol nhập khẩu và sử dụng công nghệ từ Trung Quốc, ba nhà máy còn lại dù sử dụng công nghệ của các nước phát triển nhưng vẫn nhập thiết bị từ Trung Quốc và tựu chung: cả 7 nhà máy hiện giờ, nếu không đóng cửa, phá sản, nợ đầm đìa thì cũng ngừng sản xuất.